خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۹۱ مرداد ۲۱, شنبه

آذربایجان داغی دیگر بر دلمان گذاشت...

باز زمین لرزید
ایران بار دیگر داغ دار شد
این بار آذربایجان...
ایران بار دیگر عزا دار شد
خدایـــــــــــا :(
Read more »

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.