خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۹۰ آبان ۲۱, شنبه

توهین محکوم است به هر شکل و به هر شخص و اعتقاد!

توهین و تمسخر هر شخص یا هر گروه از نظر من محکوم است.
کمپین امام نقی راه انداختن و تمسخر یکی از امامان شیعان و یا حتی توهین به هر مذهب و شخصی محکوم است دمکراسی را از خودمان شروع کنیم. 

0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.