خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۱, چهارشنبه

ما نشستیم

من نشستم
                 تو نشستی
                                     همه نشستند
                                                        ما نشستیم
                                                                      ودگر کسی نیست با دشمن بستیزد...
میرحسین جان ما نشستیم. ما نتوانستیم به قول خودمان عمل کنیم.

اما بدان که روزی خواهد آمد که من بر میخیزم او بر میخیزد و همه بر میخیزند و ایرانی میسازیم سبز/
اندکی صبر صحر نزدیک است...

0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.