خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۹۰ خرداد ۱, یکشنبه

1 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

جرس نیوز گفت...

22 خرداد سبز
22 خرداد 1390 دوباره سبز وسبزترواز همیشه می اییم ومی مانیم ودوبارهودوباره می گوییم رای سبز من نام سیاه تو نبود
یا حسین میرحسین


ملت هنوز فراموش نکرده است ....!!!


سید ما نه مانند نظام حاکم نمی کوشد که نفت را بر سر سفره های مردم بیاورد.....!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟


بلکه میکوشد تا نانی را که نظام حاکم از سفره های مردم برده است را به سفره انان باز گرداند.


نه ملت یادش نرفته....!!!


اما سوالی انجا نمایان است و ان این است ؟؟؟


ایا همین ملت نمی گفت : موسوی ...موسوی..سکوت کونی خائنی


و میر ما هم تا اخرش دوش تا دوش ما ایستاد و مانند همیشه جبهه سید ما اشکار تر و میر ما روسفید تر از همیشه می شود.

اما ای ملت موسوی بر عهد خود که بسته بود استوار ایستاده است


و ایا شما بر عهد خود با جانان خود سید میر حسین موسوی و شیخ مهدی کروبی بسته اید استادهاید؟؟؟!!!!!!!!!


بیایید با شروع در 4 خرداد و خداحافظی با اسطوره ایران
22 خرداد 1390 را سبز تر از همیشه کنیم تا شاید ما هم در پیشگاه وجدان خود روسفید باشیم.


هر شهروند یک رسانه هر ایرانی یک ستاد

ما بیشماریم بیایید روسفید باشیم


گروه خبری: جرس نیوز

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.