خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۶, جمعه

من اگر بنشینم 
                   تو  اگر بنشینی
                                        چه کسی برخیزد
چه کسی 
              با دشمن 
                                  بستیزد؟

0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.