خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۹۰ شهریور ۱۰, پنجشنبه
فراخوان برای تهران: اعلامیه فوق در سایز ورقه A4 بگونه ای تنظیم شده است که میتوان با پرینت گرفتن به 9 اعلامیه تقسیم کرد . این اعلامیه ها مناسب برای پخش کردن در درب منازل می باشد . همچنین می توانید با خرید ورقه ها A4 برچسبی که اعلامیه هایی تهیه کنید که براحتی بر روی دیوار یا درب منازل می چسبد.

0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.