خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۹۰ شهریور ۲۸, دوشنبه

کسی چه میدونه شاید میرحسین هم از ما ناامید شده؟

گزارش یک آدم ربایی
صفحه28
پس از هیجانات اولیه ناشی از آدم ربایی که به بسیج عمومی در داخل و خارج انجامید نام مارینا از متن روزنامه ها مــحــــــــــو شد.

میشه اینجور بازنویسی کرد که:
پس از هیجانات اولیه ناشی از آدم ربایی که به بسیج عمومی در داخل و خارج انجامید نام میرحسین از متن روزنامه ها مــحــــــــــو شد

0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.