خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۹۰ فروردین ۳۱, چهارشنبه

حربه دولت در برابر اعتراضات کارگری

امروز وقتی داشتم از جلوی شهرداری رد میشدم یه کاغذ روی درب ورودی توجه منو به خودش جلب کرد وقتی که دقت کردم دیدم که نوشته ثبت نام برای سهام عدالت کارگری از امروز.  

0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.