خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۰, شنبه

آره دیگه...

بشینیم ساکت تا این روز های حبس زنان و مردان سبز طولانی تر بشه بعدم هی بگیم موسوی دستگیر بشه ایران قیامت میشه! شد؟ نشد؟ میشه؟ بعدا؟ یا ابدا؟؟؟

0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.